เราเชื่อว่าการช่วยเหลือผู้อื่นควรเป็นเรื่องง่ายๆ สบายใจ ไม่ผูกมัด และจะดียิ่งขึ้นถ้าทำแล้วสนุกเหมือนกับการซื้อเสื้อยืดที่ถูกใจสักตัว

ToMorroW จึงได้นำการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กยาไร้มาผูกกับเสื้อยืด เกิดเป็นโมเดลใหม่ "เสื้อ 1 ตัว ส่งน้อง 1 คน เรียน 1 เดือน"

จากการทำงานร่วมกับมูลนิธิ EDF เราพบว่า หากบริหารจัดการอย่างดี
รายได้จากการขายเสื้อ 1 ตัว หลังหักค่าใช้จ่าย จะเพียงพอสำหรับเด็ก 1 คน
ไปโรงเรียน 1 เดือน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อการศึกษา
 

มูลนิธิ EDF มีคณะกรรมการกองทุนการศึกษา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่คัดเลือกและตรวจสอบ
คุณสมบัติเด็กเพื่อรับทุนการศึกษา และติดตามความคืบหน้าการมอบทุน

และเพื่อป้องกันเด็กนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เด็กที่ได้รับทุนทุกคนจะเปิด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยมีชื่อเบิก-ถอนร่วม ระหว่างเด็กกับครูแนะแนว
ผู้มีหน้าที่ดูแลทุนการศึกษา EDF ในแต่ละโรงเรียน การเบิก - ถอนเงินแต่ละครั้ง
เด็กต้องขออนุมัติก่อน นอกจากนี้ ครูก็ไม่สามารถเบิกเงินไปใช้ส่วนตัวได้
 

เพื่อความโปร่งใส  เจ้าของเสื้อทุกคนจะได้รับจดหมายขอบคุณจาก ToMorroW
จดหมายแนะนำตัว ประวัติ และรูปถ่ายของน้องที่ได้รับโอกาสจากคุณ ซึ่งคุณ
สามารถติดตามความคืบหน้าทางการศึกษาของน้องได้ตลอด

เมื่อเสื้อ 1 ตัว ส่งน้อง 1 คน เรียนได้ 1 เดือน....

"จะดีแค่ไหน หากเราช่วยกันส่งให้น้องได้เรียนทุกคน...และทุกปี
อนาคตของชาติ... อยู่ที่น้ำใจของเราในวันนี้"